Насоки за работа в условията на Covid 19

16.09.2020 / 10:17

НАСОКИ

за работа на ОУ „Елисавета Багряна“, град Сливен в условията на Covid 19

през учебната 2020/2021 година

 

Мерки относно организацията на учебния процес в класните стаи:

• Отказ от кабинетна система и определяне на класна стая за всяка паралелка.

• Отделяне на класовете от начален и прогимназиален етап в отделни корпуси.

• Ограничаване използването на кабинети ИКТ, изобразително изкуство, музика и физкултурен салон и провеждане на максимален брой часове по съответните предмети на открито при подходящи метеорологични условия.

• Използване на един учебен чин или учебна маса за учениците от начален етап, разполагане на местата за сядане на учениците шахматно, където е приложимо за учениците от прогимназиален етап.

• Осигуряване на физическо разстояние между масата/катедрата/бюрото на учителя и първия ред маси/чинове на учениците, в т.ч. и чрез освобождаване на първия ред маси/чинове, с цел спазване на дистанция от поне 1,5 метра по време на обучение, където е приложимо, особено при класовете в прогимназиален етап.

• Увелчаване на групите за ЦДО в първи клас – четири класа с четири групи ЦДО.

• Разпределение на часовете на учителите по отделните предмети по възможност в рамките на един випуск.

Мерки в коридорите и по стълбищата:

• Организация за еднопосочно придвижване в коридорите и по стълбите чрез обозначаване на движението с указателни стрелки и табели.

• Създаване на правила за регулиране на влизането и излизането в сградата на училището, без струпване на входа и при спазване на дистанция.

Мерки през междучасията:

• Създаване на правила с цел учениците да не се струпват (да се определи максимален брой ученици, които могат да влизат, в зависимост от капацитета).

• Изработване на график за дежурство на учителите пред санитарните помещения за контролиране ползването им.

Мерки относно входовете:

• Класовете от начален етап са в отделен корпус и ще влизат поетапно от отделен вход. По график ще влизат и учениците от прогимназиален етап.

• Влизане на паралелките в училището в началото на смяната придружени от учител и в края на смяната - изпратени от учител.

• Училищният двор ще бъде разпределен на зони.

• Осигурено лице, което да следи за осигуряване на пропускателния режим на входа, както и медицинско лице.

 

Мерки относно стола и бюфетите в училището:

• Хранене по график.

• Обособени зони за хранене за отделните паралелки.

• Правила да не се допускат опашки от близкостоящи ученици.

• Недопускане на споделяне на храни и напитки.

• Организация за хранене под формата на кетъринг в класните стаи с индивидуални прибори.

• Хранене в училищния двор, беседки и др.

• Закуските по Държавен фонд „Земеделие“ ще се приемат един път седмично при спазване на правила за безопасност.

Мерки относно ползване на училищния двор :

• Максимално ограничаване на влизането на външни лица в сградата на училището чрез маркиране на зони за достъп на родители в двора и в близост до входа.

• Допускане на придружители на деца със СОП в училището при спазване на изискванията за физическа дистанция и дезинфекция.

• Разделяне на двора на зони за отделни паралелки.

• Провеждане на повече занятия навън.

• Недопускане на външни лица в двора и през почивните дни.

Мерки при наличие на един или повече симптоми на Covid 19:

• Ученикът се отделя незабавно в стая на първия етаж, предназначена за такъв случай, докато не бъде взет от родителите/настойниците.

Мерки относно комуникацията между учителите в ОУ „ Елисавета Багряна” и между учителите и родителите:

• Ограничаване на близката комуникация между учители и на престоя им в учителската стая.

• По-голяма част от комуникацията да се осъществява в електронна среда (по телефон, електронна поща, платформи и др.), а при необходимост от пряка комуникация да се спазват изискванията на физическа дистанция и носене на защитни маски или шлем.

• Комуникацията с родителите да се осъществява предимно с електронни средства, а индивидуалните срещи и консултации да се провеждат по предварителна уговорка и при спазване изискванията на МЗ.

• Провеждане на родителски срещи, събрания на Обществения съвет, общи събрания и педагогически съвети в електронна среда, а при нужда от пряка комуникация събиранията да са в по-голямо помещение, което гарантира спазване правилата на МЗ.

Мерки относно ползването на физкултурен салон:

• Използването на физкултурния салон ще се осъществява само в месеците, когато не е възможно провеждане на часовете на открито и възможност за провеждане на часа и в други подходящи помещения в училището. При невъзможност, поради спецификата на сезона, във физкултурния салон се провеждат часовете само на един клас.

Мерки за подпомагане на комуникацията между РЗИ и ОУ „Елисавета Багряна“:

• Ефективна комуникация между съответната РЗИ и училището.

• Предварително уточняване между училището и съответната РЗИ при съмнение или случай на COVID-19 в училището на имената, телефоните за връзка и електронните адреси на лицата за контакт в двете институции.

• Съвместно обсъждане и предоставяне от РЗИ за улеснение на училището на типови бланки, които да подпомогнат бързата и точна информация, която се изисква училището да подаде към РЗИ при съмнение или случай на COVID-19.

• Съвместно обсъждане и предоставяне от РЗИ за улеснение на училището на бланка с отметки за поредността от задължителни стъпки, които предприема училището при съмнение или случай на COVID-19, както и за отговорните лица.

Мерки за осъществяване на извънкласни и извънучилищни занимания по интереси:

• Максимално ограничаване на наемането на външни лектори за дейностите, които може да се осигурят от учители в училището.

• Ограничаване на отдаването на училищната и/или спортната база под наем.

Мерки за подпомагане на преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние:

• Създаване на Viber групи за бърза комуникация (учители – ръководство, учители – родители, учители – ученици).

• Изработване на алгоритъм за преминаване в дистанцшонна форма на обучение.

• Определяне на различна продължителност на електронните уроци в зависимост от възрастта и уменията за саморегулация на учениците.

• Ще бъде осъществено публикуване на училищния сайт и запознаване на учениците с брошурата с препоръки за безопасна работа в интернет https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf, както и с Правилата за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа и с Препоръките относно безопасно провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда.

• Разработване или споделяне чрез сайта на училището на ръководства за учители, ученици, родители за ОЕСР и на ресурси: Ръководства с инструкции за ползване на платформата за обучение.

- Ръководства за учители - линкове към електронните ресурси, записи на видеоуроци на учители, качени на сайта на училището, и т.н.

- Ръководства за ученици - електронни ресурси, добри училищни практики за екипна работа и групови проекти на техни съученици, активно включване в процеса на обучение.

- Ръководства за родители - електронни ресурси за проследяване на график, уроци с теми от учебното съдържание, обратна връзка /форум или друго.

- Ръководства за дигитализация на учебното съдържание – посочени електрони ресурси, линкове към Националната електронна библиотека с ресурси и други електронни платформи, които предоставят безплатно учебно съдържание в интерактивен и иновативен модел.

 

 

 

 

 

 

 
 

Copyright © 2008-2021 Основно училище "Елисавета Багряна" | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев