Училищно ръководство и учители


Училищно ръководство 1. Величка Владимирова Христова - завършила начална училищна педагогика - ПУ "П. Хилендарски", Специализация по Английски език - Тракийски Университет, Ст. Загора; Управление на образованието - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - Търново, с IV ПКС.
  Директор от 01.07.2006 година.
 2. Марияна Димитрова Иванова - завършила математика и информатика във ВПИ - гр. Шумен, старши учител  по математика и ИТ, III ПКС. Заместник –директор от  07.08.2017 година.
 3. Радослава Димитрова Георгиева- завършила френска филология във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - В. Търново, учител по френски език, V ПКС;             Заместник –директор  от 20.09.2017 година

Учители - начален етап

 1. Елена Тодорова Сярова - начална училищна педагогика със специализация - музика; ПУ "П. Хилендарски" – Пловдив, IV ПКС;
 2. Силвия Димова Абаджиева - начална училищна педагогика със специализация - изобразително изкуство; ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - В. Търново, ІІ ПКС;
 3. Галина Панайотова Стоянова - начална училищна педагогика със специализация -труд и творчество; ПУ "П. Хилендарски" - Пловдив, ІІ ПКС, главен учител, начален етап;
 4. Марияна Русева Вълчева - начална училищна педагогика, ПУ "П. Хилендарски" – Пловдив, IV ПКС;
 5. Илка Георгиева Петрова - начална училищна педагогика - бакалавър, ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - В. Търново; магистър по Информатика, ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - В. Търново; ІІ ПКС. Тракийски университет - Стара Загора - ДИПКУ. Специализация "Съвременни аспекти на развитието на учебния процес" Тракийски университет - Стара Загора;
 6. Емилия Любенова Даскалова - начална училищна педагогика със специализация - изобразително изкуство; ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - В. Търново, ІІ ПКС;
 7. Мария Динева Кондева - начална училищна педагогика, ШУ "Епископ Константин Преславски", ІІ ПКС; допълнителна квалификация – ИТ, Ст. Загора;
 8. Христина Георгиева Василева - ВПИ Благоевград, начална училищна педагогика, специалност изобразително изкуство - магистър, II ПКС;
 9. Марияна Димитрова Сярова - предучилищна и начална училищна педагогика - бакалавър; ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", Велико Търново, IV ПКС;
 10. Евдокия Яворова Ценова – ЮЗУ "Неофит Рилски" , гр. Благоевград  "Предучилищна и начална училищна педагогика" – бакалавър, IV ПКС;
 11. Жана Димитрова Ташева - начална училищна педагогика със специализация - труд и техника; ПУ "П. Хилендарски" – Пловдив, IV ПКС;
 12. Даниела Вълкова Инзова - предучилищна и начална училищна педагогика, специализация - английски език; Университет "Проф. д-р Асен Златаров"- Бургас, IV ПКС;
 13. Магдалена Тошева Кондева - начална училищна педагогика с чужд език; Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, IV ПКС;
 14. Йорданка Стефанова Стефанова - ПУ "Паисий Хилендарски" магистър – НУП, Професионално-педагогическа специализация: Ранно чуждоезиково обучение – Английски език, Професионална квалификация: Учител по английски език в начален етап. Трета професионално-квалификационна степен, Професионално-педагогическа специализация "Информационни технологии в началното училище".
 15. Таня Трифонова Иванова - начална училищна педагогика с чужд език, ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий " - В. Търново. Квалификация по английски език - СУ "Кл. Охридски". Учител по английски език, V ПКС.
 16. Миглена Николаева Танева – Тракийски университет – Стара Загора, специалност:начален учител;учител по английски език- начален етап.
 17. Петя Михайлова Кондева – Желева - завършила Бургаски Свободен Университет; специалност - предучилищна и начална училищна педагогика, IV ПКС;
 18. Стефан Юриев Тодоров – завършил ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" – Велико Търново, специалност: предучилищна и начална училищна педагогика, IV ПКС;
 19. Веселина Димитрова Андреева – завършила Бургаски Свободен Университет; специалност - предучилищна и начална педагогика ,IV ПКС;
 20. Диана Николаева Петрова-Христова- начална училищна педагогика-магистър, ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - В. Търново, IV ПКС;
 21. Ивелина Николаева Николова - Бургаски Свободен Университет; специалност - предучилищна и начална училищна педагогика, V ПКС;

Прогимназиален етап

 1. Иванка Христова Димитрова - завършила българска филология в ПУ "Паисий Хилендарски" - гр.Пловдив, учител по БЕЛ, II ПКС;
 2. Веселина Димитрова Мухтарова- завършила българска филология във ВПИ - гр. Шумен, учител по БЕЛ, V ПКС;
 3. Марияна Христова Кръстева- завършила българска филология в ПУ "Паисий Хилендарски" магистър, учител по БЕЛ, III ПКС;
 4. Валентина Иванова Стоянова - завършила ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - руска филология; ПУ "Паисий Хилендарски" - преквалификация по английски език, учител по английски език, V ПКС;
 5. Юлия Димитрова Шарапчиева – завършила ШУ "Епископ Константин Преславски" , специалност "Социална педагогика"; завършила ШУ "Епископ Константин Преславски" специалност – английски език, учител по английски език, IV ПКС.
 6. Елена Георгиева Льолева - завършила ПУ "Паисий Хилендарски" - физика и математика, учител по математика и ИТ, III ПКС.
 7. Дияна Йорданова Петрова - завършила ТУ – София,спец. Информатика, ПУ "Паисий Хилендарски"-спец. Математика,главен учител, прогимназиален етап, II ПКС;
 8. Йордан Райков Даскалов - завършил СУ "Кл. Охридски" гр.София, специалност математика и физика, учител по математика и физика, V ПКС.
 9. Христо Димитров Дамянов - завършил СУ "Кл. Охридски" гр. София, специалност история и география, учител по география и икономика, V ПКС;
 10. Даниел Василев Андров - завършил ВТУ "Кирил и Методий" гр. В. Търново, специалност "Педагогика на обучението по история и география", учител по история и цивилизация, V ПКС;
 11. Ралица Райкова Василева - завършила биология и химия във ВПИ - гр. Шумен, магистър;12.София Делчева Делева- завършила СУ,,Кл.Охридски” гр.София, Молекулярна биология, учител по ЧП
 12. Али Османов Мехмедов – завършил ТУ – София, Национална спортна академия, учител по ИТ и технологии, IV ПКС.
 13. Румен Трифонов Петров - завършил ВТУ "Кирил и Методий " гр. В. Търново, специалност "Изобразително изкуство", втора специалност – естетика, учител по Изобразително изкуство;
 14. Тихомир Алексиев Кондев - завършил ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - педагогика на обучението по музика, Старши учител по музика, IV ПКС;
 15. Николай Иванов Колев - завършил Национална спортна академия "Васил Левски", учител по ФВС, IV ПКС ;
 16. Ивайло Христов Христов - завършил Спортно училище ,,Димитър Рохов”, учител по ФВС.

Учители – ЦДО

 1. Христина Генчева Раднева – завършила ИДНУ – Бургас, специалност: начална педагогика, старши учител, II ПКС;
 2. Моника Донева Попова - завършила ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" – Велико Търново, специалност: начална училищна педагогика и английски език;
 3. Мери Йорданова Божкова – завършила Тракийски университет – Стара Загора, специалност: начален учител; Тракийски университет – Стара Загора, специалност: учител по информатика и информационни технологии, I ПКС;
 4. Здравка Недялкова Долушанова – завършила Тракийски университет – Стара Загора, специалност: начален учител; ВСУ "Черноризец Храбър" - гр. Варна – учител по изобразително изкуство, IV ПКС;
 5. Наташа Костова Атанасова – завършила Тракийски университет – Стара Загора, специалност: предучилищна и начална педагогика;
 6. Ивелина Димитрова Марлова- завършила предучилищна и начална училищна педагогика- Тракийски университет – Стара Загора, V  ПКС;
 7. Гергана Стоянова Султанова- завършила предучилищна и начална училищна педагогика – Бургас;
 8. Надежда Станимирова Русева- завършила начална училищна педагогика СУ, V ПКС
 9. Росица Добрева Стефанова- завършила начална училищна педагогика СУ
 10. Доника Димитрова Андреева- завършила Тракийски университет – Стара Загора, специалност: предучилищна и училищна педагогика,  V  ПКС;
 11. Диана Иванова Георгиева - завършила ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" – Велико Търново, специалност: начална училищна педагогика, старши учител, V  ПКС;
 12. Пламена Колева Ангелова - завършила ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" – Велико Търново, специалност: предучилищна и училищна педагогика;
 13. Звезделина Златева Георгиева - завършила ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" – Велико Търново, специалност: предучилищна и училищна педагогика
 14. Стоянка Христова Йосифова-завършила университет ,,Проф. д-р Асен Златаров”-гр. Бургас, специалност: начална училищна педагогика, старши учител, II ПКС .

Педагогически съветник - Татяна Мариянова Николова – Завършила СУ "Кл. Охридски" – София, Педагогика на девиантното поведение.
Логопед - Слав Михов Донев - Завършил СУ "Кл. Охридски" - дефектология, олигофренопедагогика, логопедия. Има II ПКС. Работи като старши учител на деца с езиково-говорни нарушения.
Ресурсен учител- Щерю Костов Атанасов- ПУ- специална педагогика, бакалавър. 

Copyright © 2008-2022 Основно училище "Елисавета Багряна" | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев